Öppet brev till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2020 14:06 CET

Srf konsulterna anser att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, snarast bör definiera redovisnings- och lönebranschen i Sverige som samhällsbärande funktioner. Utan det stöd dessa båda branscher kan ge till sina kundföretag riskerar stora ekonomiska problem att uppstå som även kommer att bestå under lång tid framöver.

Företagen behöver verktyg att hantera krisen nu, inte sen! Expertens 6 tips som ökar företagets chans att överleva

Pressmeddelanden   •   Mar 25, 2020 15:08 CET

Det är löningsdag och Sveriges näringsliv befinner sig i en akut situation som närmast kan liknas vid katastrof. Många företag kämpar för sin överlevnad och det handlar snarare om timmar och dagar än veckor och månader innan vi kommer att se en enorm konkursvåg om inget görs.

​Redovisningsbranschen får högsta kundnöjdhet 2019

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2020 09:19 CET

Under våren 2019 uppdrog Srf konsulterna till Svenskt Kvalitetsindex att genomföra en omfattande studie om hur näringslivet upplever leveransen av de redovisningstjänster man köper in. Nära 1 000 intervjuer gjordes med företagare som anlitar redovisningsbyråer. Resultatet som publicerades i augusti 2019 visade ett kundnöjdhetsvärde som var det högsta som SKI uppmätt under sin 30-åriga historia.

Öppet brev till YH-myndigheten: Högre krav på lönekompetens

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2020 08:47 CET

Lönebranschen genomgår en stor förändring, dagens och framtidens efterfrågade kompetenser skiljer sig från de som var aktuella för ett antal år sedan. Industri 4.0 med tillhörande förändringar i struktur, teknik och regelverk påverkar både samhället och de som arbetar med löneprocessen. Samtidigt är det tydligt att förståelsen för löneprocessen och kunskapen som den kräver är avgörande i den framtida rekryteringen. Att det finns utbildningar som stärker den teoretiska kompetensen är väldigt viktigt.

Framtidsutsikter

Srf konsulterna verkar brett tillsammans med många viktiga aktörer inom lönebranschen och har etablerat sig som lönebranschens främsta företrädare. Srf konsulternas nätverk uttrycker fortsatt mycket stor efterfrågan på personer med rätt lönekompetens inom många regioner. Industri 4.0 sätter fokus på samspelet mellan människor, organisation och teknik som utvecklas med exempelvis automatisering och digitalisering. Enligt en prognos från Arbetsförmedlingen som presenterades i Yrkeskompassen 2019-07-02 råder det balans i löneyrket gällande efterfrågan på kompetens. Srf konsulternas uppfattning är att den bilden inte stämmer med de möjligheter som arbetsgivare har när det gäller att rekrytera rätt personer med rätt kompetens. Srf konsulterna anser att fortbildning och vidareutveckling av verksamma inom yrkesområdet måste prioriteras för att säkra såväl dagens som framtida kompetens. Det är en utmaning att rekrytera i lönebranschen. Det finns stort behov av personer med lönekompetens och YH-utbildningarna är väldigt viktiga för återväxten. Det är inte ovanligt att företag anställer personer som har potential att lära sig lön eftersom det helt enkelt är för svårt att få tag på personer som har rätt kompetens från början. Utöver grundutbildning inom lön anser Srf konsulterna att det krävs större möjligheter till fortbildning och livslångt lärande. Även personer med lång yrkeserfarenhet och utbildning som idag har arbete i lönebranschen behöver möta framtida krav och behov. Detta genom korta yrkesinriktade kvalificerade utbildningar, som går att kombinera med ett pågående yrkesutövande.

Förankring i näringslivet

Att kunna hantera lönesystem har varit en förutsättning för löneprocessen under många år, men den pågående förändring kopplat till Industri 4.0 som sker kräver en djupare och/eller bredare kompetens. Nya roller utvecklas och teknikens möjligheter, behovet av att kunna hantera mycket information och vikten av att kunna analysera data kommer att bli ännu viktigare. Det som efterfrågas alltmer är det konsultativa, proaktiva arbetssättet. För att kunna arbeta på ett konsultativt sätt krävs att man har förståelse för den verksamhet och de villkor som gäller. Att vara proaktiv handlar om att analysera och planera för vad som kan eller kommer att hända. Dock kan det vara svårt att som nyexaminerad, utan den erfarenhet som krävs, arbeta konsultativt och rådgivande utan handledning. Såväl rådgivning som digitalisering är områden där utveckling pågår, områden där många fortfarande är i ett utforskande stadium, och inte ens de mest erfarna inom lön vet vad som förväntas. Srf konsulterna ser att det krävs en god förankring i näringslivet kring YH-utbildningar, framförallt gällande att få den praktiska erfarenhet som lärande i arbete (LIA) medför.

Efterfrågan på lönekompetens

Srf konsulterna, landets ledande branschorganisation inom redovisning, lön och rådgivning, har gjort en lyckad inriktning på lön. Sedan 2014 har cirka 400 personer genomgått auktorisation inom lön och intresset är fortsatt stort. Enligt Srf konsulternas egen undersökning är det ett fortsatt stort behov bland företagen och även ett upplevt behov för branschen att rekrytera på längre sikt, fem år. Sverige har idag ett antal regioner där stora lönecenter finns etablerade och där efterfrågan på lönekompetens är särskilt stor. Många företag upplever även ett behov av förändring inom den befintliga personalstyrkan med anledning av den utveckling som sker i branschen.

Yrkesutbildningar

Sverige har idag ett flertal välrenommerade yrkesutbildningar som ger en bra grund för ett framtida arbete inom lön. Srf konsulterna samarbetar med löneområdets YH-skolor för att säkra framtida krav och utbildningsplaner valideras för att säkra studenternas möjlighet till auktorisation. Srf konsulterna sätter riktlinjer som YH-skolorna med sin lokala förankring hos näringslivet anpassar för att ge möjlighet att skapa rätt utbildning. Det är mycket viktigt för Sveriges företag att dessa utbildare fortsätter att tillhandahålla en grundutbildning som säkerställer rätt lönekompetens i samhället. Elever med examen från YH-utbildning är eftertraktade på marknaden eftersom utbildningarna har en stark praktisk förankring, vilket medför att de snabbt blir en resurs i företaget. En utmaning med utvecklingen är att de enklare arbetsuppgifterna försvinner allt mer, vilket medför att det kan bli svårare att få bra praktik under utbildningstiden. Under senare år har fler YH-utbildningar beviljats än tidigare och det är viktigt att kvaliteten upprätthålls.

Auktorisation

Idag finns möjlighet för erfarna lönekonsulter att göra karriär som Auktoriserad Lönekonsult. Möjligheten har funnits sedan 2014 och är idag en eftertraktad yrkestitel. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för rätt kunskaper, flerårig erfarenhet, god kvalitet och professionell hantering. Den som har en yrkeshögskoleexamen inom lön (300 YH- poäng) uppfyller de teoretiska kunskapskrav som krävs för att nå auktorisation, vilket sedan efter tre års yrkeserfarenhet möjliggör ansökan om att bli Auktoriserad Lönekonsult. En mycket viktig del i auktorisationen är vidareutveckling, vilket kravet på fortbildning bidrar till. Yrkesrollen Auktoriserad Lönekonsult ingår även i Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF.

Företagarens val

De kommande stora förändringarna i löneprocessen gällande rapportering och utbyte av information innebär att det blir ännu viktigare att kvalitetssäkra lönen och göra rätt ifrån början. Att anlita ett företag med Auktoriserade Lönekonsulter kommer i allt större utsträckning att vara det självklara valet för de företag som väljer att outsourca sin lönehantering. Auktorisationen är också viktig för arbetsgivare som väljer att hantera sin lön internt, för att kunna rekrytera och ge möjlighet till karriärvägar och professionell utveckling. Att kunna förlita sig på att lönehanteringen sköts korrekt, gynnar företagets affär och lönsamhet.

Utvecklingen har lett till att löneadministratören allt mer omvandlas till lönekonsult, från en stor andel administration med inslag av rådgivning till ett mer konsultativt arbetssätt. Den moderna löneprocessen i kombination med allt mer komplexa lagar och regler, nya teknikmöjligheter såsom robotisering och ökad globalisering ställer ökade krav på löneyrket, vilket även tydliggör rollens mångsidighet. Lönekonsulten förväntas idag arbeta processinriktat och skapa mervärde åt företagen, då lönesystemen innehåller viktig information om de flesta företags viktigaste resurs, de anställda. Lön innefattar många komplexa hanteringar som kan ha stor inverkan för arbetsgivaren, arbetstagaren och samhället. Detta kräver att de som hanterar dessa frågor har rätt kompetens. Det är därför av största vikt att vi prioriterar och ser till att hålla en god tillväxt av kompetenta lönekonsulter på marknaden, som efter sin examen har möjlighet att stärka sin yrkesroll som Auktoriserad Lönekonsult.

Srf konsulterna

Roland Sigbladh
Förbundsdirektör

Zennie Sjölund
Branschansvarig Lön

Srf konsulterna är Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning, lön och rådgivning.

Srf konsulterna grundades 1936 och verkar för en sund branschutveckling med fokus på nytta för företag och samhälle.

Srf konsulterna erbjuder professionell utveckling via auktorisation, branschinformation och ett stort utbud kurser med landets bästa lärare.

Srf konsulterna har 5 500 medlemmar, varav 3 500 är Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter, som hjälper 330 000 svenska och utländska företag att utvecklas.

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för rätt kompetens, erfarenhet och affärsnytta. Genom auktorisationen tydliggörs kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster till nytta för företagen.

Läs mer på www.srfkonsult.se

Lönebranschen genomgår en stor förändring, dagens och framtidens efterfrågade kompetenser skiljer sig från de som var aktuella för ett antal år sedan.

Läs vidare »

Öppet brev till YH-myndigheten: Stor efterfrågan på redovisningskonsulter

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2020 08:46 CET

För många företag är det en självklarhet att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult, både för att på ett effektivt sätt hålla god kvalitet i företagets redovisning och för rådgivning kring företagets affärer som skapar ökad lönsamhet.

Framtidsutsikter

99,9 procent av alla företag i Sverige är små och medelstora företag, med ett stort behov av olika former av rådgivning. I de små och familjeägda företagen kan en Auktoriserad Redovisningskonsult vara skillnaden mellan framgång och problem i affärerna. Redovisningsbranschen genomgår en stor förändring, såväl när det gäller den tekniska utvecklingen som den pågående diskussionen kring en tydligare gränsdragning mellan redovisning och revision. Redovisningsbranschen befinner sig också i en tid med en stor andel pågående pensionsavgångar i kombination med ökade behov av stöd till kundföretagens ekonomiska utveckling.

Enligt en prognos från Arbetsförmedlingen som presenterades i Yrkeskompassen 2019-07-02 är redovisningsbranschen i balans gällande utbud och efterfrågan på kompetens. Srf konsulternas uppfattning är en annan och vi märker tydligt att behovet istället fortsätter att öka. Vår bestämda uppfattning, baserat på våra 3 000 medlemmar, är att yrket redovisningskonsult idag är ett av de stora bristyrkena på marknaden. Srf konsulternas uppfattning är därför att behovet av fortbildning av de som befinner sig i yrket idag är mycket viktigt för att möta de förändringar som branschen och Sverige fortsatt står inför.

Stort behov av fler redovisningskonsulter

Srf konsulternas drygt 3 000 Auktoriserade Redovisningskonsulter är anställda på byråer som arbetar med löpande ekonomihantering åt 330 000 företag. Stora pensionsavgångar i branschen innebär i sin tur att nära 100 000 företagare inom en snar framtid behöver hitta en ny kompetent redovisningskonsult. Dessutom startas det årligen över 60 000 nya företag där majoriteten av dessa efterfrågar extern hjälp med ekonomihanteringen. Samtidigt är en av branschens största utmaningar att hitta kunniga redovisningskonsulter att anställa. Kunderna efterfrågar stöd och många redovisningsbyråer har dessutom kö med kunder som behöver deras hjälp med ekonomihantering och ekonomisk rådgivning. Parallellt pågår en digitalisering och automation utifrån vidareutveckling av effektiva verktyg. Svårigheter att rekrytera rätt kompetens gör att matchningsproblematiken är ett faktum som kräver aktivt arbete i redovisningsbranschen. Utöver grundutbildning inom redovisning anser Srf konsulterna därför att det krävs större möjligheter till fortbildning och livslångt lärande. Personer med lång yrkeserfarenhet och utbildning som idag arbetar i redovisningsbranschen behöver möta framtida krav och behov. En viktig faktor här är korta kvalificerade yrkesutbildningar, som går att kombinera med ett pågående yrkesutövande.

Yrkesutbildningar

Sverige har idag ett flertal välrenommerade yrkesutbildningar som leder till yrkesrollen redovisningskonsult. Högskolor och Yrkeshögskolor runt om i landet erbjuder kvalitativa utbildningar med inriktning redovisning. För att kunna säkra näringslivets behov är det av största vikt att dessa utbildare fortsätter att ge studenter en god grundutbildning som leder till att de kan arbeta som kompetenta och efterfrågade redovisningskonsulter eller redovisningsspecialister. Vi ser därför ett stort behov av att det utbildas fler redovisningskonsulter och redovisningsekonomer än tidigare år.

Elever från YH-utbildningar är dessutom särskilt eftertraktade i redovisningsbranschen eftersom studierna ger den mycket värdefulla praktiska förankring som medför att dessa elever snabbt blir en stark resurs i företaget.

En utmaning med utvecklingen är att de enklare arbetsuppgifterna försvinner allt mer, vilket medför att det kan bli svårare att få bra praktik under utbildningstiden. Det är en uppgift som branschen måste lösa tillsammans.

Auktorisation

Idag finns möjlighet för erfarna redovisningskonsulter att göra karriär som Auktoriserad Redovisningskonsult. Möjligheten har funnits sedan 2006 och är idag en titel som eftertraktas hos allt flera arbetsgivare. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för rätt kunskaper, flerårig erfarenhet, god kvalitet och professionell hantering. Den som har en högskoleexamen i ekonomi om 180 högskolepoäng eller den som har en godkänd YH-utbildning i kombination med minst 3 års yrkeserfarenhet, uppnår idag gällande krav för att avlägga den yrkesexamen som leder till auktorisation.

Företagarens val

Att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult är i allt större utsträckning det självklara valet för företagen. Detta tack vare den kvalitetsgaranti och trygghet som auktorisationen ger. De företagare som vill fokusera på sin kärnverksamhet och driva sitt företag framåt behöver arbeta sida vid sida med en kunnig ekonom och affärsrådgivare. Interaktionen mellan redovisningskonsult och kund blir allt viktigare för att uppnå relevant leverans för företagets ekonomiska status och utveckling. Utöver bokföring, bokslut och deklarationer ger en Auktoriserad Redovisningskonsult företagaren värdefulla råd som gynnar företagets affärer och lönsamhet. Det är därför av största vikt att vi prioriterar och ser till att hålla god tillväxt av kompetenta redovisningsekonomer och redovisningskonsulter på marknaden, som efter sin examen har möjlighet att göra karriär som Auktoriserad Redovisningskonsult.


Srf konsulterna

Roland Sigbladh
Förbundsdirektör

Mikael Carlson
Branschansvarig Redovisning

Srf konsulterna är Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning, lön och rådgivning.

Srf konsulterna grundades 1936 och verkar för en sund branschutveckling med fokus på nytta för företag och samhälle.

Srf konsulterna erbjuder professionell utveckling via auktorisation, branschinformation och ett stort utbud kurser med landets bästa lärare.

Srf konsulterna har 5 500 medlemmar, varav 3 500 är Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter, som hjälper 330 000 svenska och utländska företag att utvecklas.

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för rätt kompetens, erfarenhet och affärsnytta. Genom auktorisationen tydliggörs kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster till nytta för företagen.

Läs mer på www.srfkonsult.se

För många företag är det en självklarhet att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult, både för att på ett effektivt sätt hålla god kvalitet i företagets redovisning och för rådgivning kring företagets affärer som skapar ökad lönsamhet.

Läs vidare »

Fler Srf Auktoriserade Lönekonsulter till branschen

Nyheter   •   Okt 17, 2019 09:21 CEST

Under september månad genomförde ytterligare 17 personer den digitala Auktorisationsexamen för Lönekonsulter. Hela 15 av dessa klarade examen och kommer att få ta emot sina certifikat som Srf Auktoriserade Lönekonsulter vid kommande Auktorisationsdag.

– Intresset för auktorisation inom lön växer. Vi har redan nu många som bokat sig till nästa Auktorisationsexamen som genomförs i november, säger Helena Ledensjö som är kursansvarig för Srf konsulternas Auktorisationsutbildningar och Auktorisationsexamen.

Stort grattis önskar vi alla våra nya Srf Auktoriserade Lönekonsulter. Ni kommer nu att vara ännu mer eftertraktade på marknaden.

Är du nyfiken på Auktorisation inom lön? Titta igenom vår Introduktionsdemo som ger dig en god uppfattning om vad auktorisationen och auktorisationsexamen innebär. En nyhet för dig som är intresserad av auktorisation inom lön är att det nu finns en bra förberedelsekurs för den som vill vara lite extra förberedd innan man skriver auktorisationsexamen.

Till vår introduktionsdemo Auktorisationsexamen Lön

Mer om vår nya Förberedelsekurs

Allt om hur du blir Auktoriserad Lönekonsult

Text: Petra Lagnehag Zars, marknadschef Srf konsulterna

Läs vidare »

Vinnarna av årets branschutmärkelser

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2019 12:55 CEST

Under onsdagskvällens stora branschfest på restaurang K-Märkt i centrala Stockholm, delade Srf konsulterna ut årets prestigefyllda branschutmärkelser i tre kategorier där många fina företrädare för redovisnings- och lönebranschen nominerats.

De nominerade till branschens utmärkelser 2019 är…

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2019 11:06 CEST

Nu står det klart vilka finalisterna är som gått till slutnominering i kategorierna Årets Srf Auktoriserade Redovisningskonsult, Årets Srf Auktoriserade Lönekonsult och Årets Srf Auktoriserade Företag 2019.

Auktorisation ger högsta kundnöjdheten

Nyheter   •   Aug 22, 2019 10:45 CEST

På Srf konsulternas begäran har SKI genomfört en kundnöjdhetsstudie* av redovisningstjänster i Sverige. Resultatet visar att branschen ligger i topp och har högst kundnöjdhet jämfört med andra branscher. Allra högst betyg får de redovisningsbyråer med auktoriserade konsulter.

Kvalitetssäkrad löneprocess med SALK 2.0

Nyheter   •   Maj 20, 2019 15:08 CEST

Nu är den här, nya upplagan av SALK – Svensk standard för Auktoriserade Lönekonsulter - Kvalitetssäkrad Löneprocess. Lönebranschens egen standard har uppdaterats till version 2.0 för att omfatta de stora förändringar som sker på löneområdet. En tydlig standard skapar tydliga riktlinjer, vilket främjar utvecklingen inom lön i Sverige. 

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Srf konsulterna

Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter

Srf konsulterna är Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning, lön och rådgivning.

Srf konsulterna grundades 1936 och verkar för en sund branschutveckling med fokus på nytta för företag och samhälle.

Srf konsulterna erbjuder professionell utveckling via auktorisation, branschinformation och ett stort utbud kurser med landets bästa lärare.

Srf konsulterna har 5 500 medlemmar, varav 3 500 är Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter, som hjälper 330 000 svenska och utländska företag att utvecklas.

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för rätt kompetens, erfarenhet och affärsnytta. Genom auktorisationen tydliggörs kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster till nytta för företagen.

Läs mer på www.srfkonsult.se